Rječnik

Štrumf (Smurf) sleng u engleskom jeziku koji simbolizira osobu koja se često bavi pranjem novca.

Štedni ulog je podvrsta ugovora o depozitu pri kojem banka, odnosno štedno-kreditna organizacija deponentu izdaje štednu knjižicu.
Štedna knjižica može biti izdana samo na ime određene osobe ili na donositelja. U štednu knjižicu unose se podaci o svim uplatama, odnosno podizanjima novca. Ti podaci u štednoj knjižici imaju svojstvo dokazne isprave u pogledu stanja potraživanja deponenta od banke, odnosno štedno-kreditne organizacije. Ugovorna odredba upravljena na odricanje takvog svojstva štednoj knjižici ništava je. Na uloge na štednju depozitar je dužan deponentu plaćati kamatu.
U pogledu deponentove mogućnosti svakodobnog raspolaganja svojim potraživanjem, ulozi na štednju mogu se podijeliti na uloge po viđenju, oročene s otkaznim rokom i oročene bez otkaznog roka. Depozitarova eventualna naknada za obavljanje poslova ex lege nije predviđena.

Štednja (engl. savings, njem. Ersparnisse, Sparen) je izraz koji se u nas upotrebljava za novčanu štednju građana, a novčana štednja poduzeća i ostalih institucionalnih sektora naziva se novčanom akumulacijom.
U financijama termin akumulacija označava nakupljanje kapitala, dok se pod novčanom štednjom jedinstveno podrazumijeva nepotrošeni dohodak, tj. razlika između novčanog dohotka i potrošnje u istom razdoblju.
Štednja se koristi za investiranje. Ako osoba ili sektor više investira nego što štedi, tada ostvaruje financijski manjak. U obrnutom slučaju ostvaruje financijske viškove. Na financijskom tržištu novčana štednja se ulaže u tzv. financijske investicije.
Dio štednje ulaže se na štedne račune kod banaka, dio u osiguravajuće institucije, mirovinske fondove, a velik dio ulaže se u korporacijske i državne vrijednosne papire i slične instrumente financijskog tržišta. Stanovništvo je u nas sektor koji tradicionalno najviše štedi (više od 50% ukupne štednje) i, što je još važnije, iznosi na financijsko tržište najveći dio (od 2/3 do 3/4) financijskih viškova.
Štednja poduzeća i države nije tim sektorima dovoljna za financiranje vlastitih ulaganja, pa se kao sektori deficita u pravilu zadužuju na financijskom tržištu. Nacionalna štednja je skup osobne, poduzetničke i državne štednje, a predstavlja ukupna novčana sredstva koja mogu biti upotrijebljena za financiranje domaćih investicija ili pozajmljena inozemstvu.

Štedna premija (engl. investment portion of the premium, njem. Sparprämie) je dio neto premije u osiguranju života, koji služi za pokriće budućih obveza osiguravatelja, tj. koji izgrađuje matematičku pričuvu osiguranja života.
Primjerice u mješovitom osiguranju štedna premija je dio tehničke (neto) premije koji je namijenjen izravnanju rizika u slučaju doživljenja ugovorenog roka trajanja osiguranja. Drugi dio neto premije zovemo riziko premija.

Šiling (njem. Schilling) je novčana jedinicaKenije (KES), Tanzanije (TZS) i Ugande (UGX).

Šilin (SOS) je novčana jedinica Somalije, dijeli se na 100 senta.

Šekel (engl. shekel) je novčana jedinica Izraela (ILS), dijeli se na 100 agora.

Šticung (engl. agio, njem. Stützung) je na našem tržištu posebno razvijen način (prodaje) ustupanja deviza uz višu cijenu od službenog tečaja. Šticung je iznos između postignute cijene deviza u prodaji i službenog tečaja. Izražava se u postocima na službenu cijenu deviza