margin limiti

Naslovna / Home » Podrška » Margin limiti

Banke koje pružaju uslugu kreditiranja putem margin kredita objavljuju liste dionica odobrenih za kupnju putem margin kredita, te određuju postotne limite zastupljenosti svake dionice u portfelju korisnika kredita s obzirom na kategoriju u koju je ta dionica raspoređena.

Kada banka može zabraniti trgovanje dionicama?

Iznimno, banke mogu objaviti listu dionica kojima se toga dana ne može trgovati (a inače su na listi dionica odobrenih za kupnju) i to zbog prekoračenja limita banke sa predmetnom dionicom i izlaganja prevelikom riziku po pojedinoj dionici.

Svaki klijent koji trguje u okviru margin kredita obvezan je pridržavati svih ugovorenih odredbi na ugovoru margin kredita kojeg je sklopio sa bankom i informirati o listi dionica odobrenih za kupnju. Nadalje, za svaku kupnju dionica koje banka kreditor ne prihvaća, FIMA Vrijednosnice teretiti će redovni račun klijenta koji je obavezan pokriti troškove nedozvoljene kupnje tj. smatrati će se da su dionice kupljene za redovni račun.