Čimbenici održivosti

Naslovna / Home » O nama » Čimbenici održivosti

NEUZIMANJE U OBZIR ŠTETNIH UČINAKA ODLUKA O ULAGANJIMA NA ČIMBENIKE ODRŽIVOSTI

Izjava o politici značajnih štetnih učinaka na razini Društva (Entity Level Principal Adverse Impact Policy) te na razini proizvoda (Product Level Principal Adverse Impact Policy)

Temeljem članka 4., stavka 1. Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i vijeća od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (dalje u tekstu: Uredba), Uprava društva FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o. (dalje: Društvo) donijela je poslovnu odluku da Društvo prilikom donošenja odluka o ulaganju ne razmatra značajne štetne učinke istih na čimbenike održivosti (eng. Principal Adverse Impact). Pod pojmom „čimbenici održivosti” podrazumijevaju se okolišna i socijalna pitanja te pitanja u vezi sa zaposlenicima, poštivanjem ljudskih prava, borbom protiv korupcije i podmićivanja.

Iako Društvo razumije i podržava važnost vođenja računa o okolišu i društvu općenito, odluka o nerazmatranju štetnih učinaka odluka o ulaganju na čimbenike održivosti se temelji na sljedećim pretpostavkama:

  • Društvo ne obavlja investicijsku aktivnost trgovanja za vlastiti portfelj, te je usvojilo politiku prema kojoj značajan dio svoje imovine može uložiti samo u sredstva koja su „blizu novcu“,
  • Društvo aktivno pruža investicijsku uslugu upravljanja portfeljem financijskih instrumenata uslijed čega je obveznik primjene spomenute Uredbe pa je uzeta u obzir veličina imovine kojom Društvo upravlja u okviru spomenute usluge, veličina Društva s obzirom na broj zaposlenih te organizacijska struktura, kao i broj zaposlenih u odjelu upravljanja portfeljima, te politika ulaganja prema kojoj se dio imovine ulaže u burzovno utržive fondove koji prate primjerice sektor ili indeks.

Slijedom navedenog i investicijski proizvodi Društva, odnosno individualni portfelji kojima upravlja pripadaju u „mainstream“ kategoriju proizvoda. U smislu Uredbe „mainstream“ proizvodom smatra se svaki proizvod koji ne promovira okolišne i socijalne karakteristike, niti ima za cilj održiva ulaganja.

U okviru trenutne politike ulaganja Društvo ne provodi politike sudjelovanja niti mjere za uklanjanje ili smanjenje štetnih učinaka. Ostvarivanje prava glasa na glavnim skupštinama izdavatelja, zatim suradnja s upravljačkim tijelima kompanija, uspostavljanje ciljeva te definiranje eskalacijskih mjera ako se ti ciljevi ne ostvare nisu primjenjivi kod svih tipova portfelja (npr. portfelj global), niti bi takve mjere bile učinkovite s obzirom na udio u ukupnim glasačkim pravima koja Društvo ostvaruje na ime portfelja kod pojedinih izdavatelja.

Bez obzira na trenutnu poslovnu odluku Uprave Društva da ne razmatra značajne štetne učinke odluka o ulaganju na održivost, Društvo aktivno prati razvoj regulative u području održivog ulaganja te najbolje prakse implementacije politika održivosti u financijskoj industriji te zadržava pravo izmjene odluke u budućnosti ako se značajnije izmijene pretpostavke pod kojima je takva odluka donesena.

Informacija o politikama integriranja rizika održivosti u proces donošenja odluka o ulaganju

Rizik održivosti je okolišni, socijalni ili upravljački događaj ili uvjet povezan s ulaganjima koji, ako do njega dođe, može uzrokovati stvaran  ili potencijalno materijalno negativan učinak na vrijednost ulaganja. Najznačajniji rizici održivosti opisani su u Općim uvjetima Društva.

Društvo je u procesu upravljanja portfeljem vrijedenosnih papira, integriralo rizik održivosti kao zasebnu kategoriju rizika kojem je ili može biti izložena imovina u portfelju i koji rizik može rezultirati umanjenjem prinosa portfelja. Pri donošenju odluka o ulaganju, rizici održivosti se uzimaju u obzir na način kako je pobliže opisano u Strategiji upravljanja portfeljima. Rizike održivosti na razini izdavatelja Društvo prati na temelju podataka vanjskih dobavljača, odnosno javno dostupnih podataka.

 Informacija o uključivanju rizika održivosti u politike nagrađivanja

Društvo sukladno važećoj Politici primitaka ne isplaćuje varijabilne primitke pa u tom smislu niti nije ugradilo informacije o uključivanju rizika održivosti u politike nagrađivanja.

Opće informacije

Tvrtka: FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o.

Sjedište: Vrazova 25, 42 000 Varaždin, Hrvatska

OIB: 45194911051

Račun za redovno poslovanje: Zagrebačka banka,
IBAN HR8723600001101734892

Klijentski račun: Zagrebačka banka,
IBAN: HR9423600001300053109

SWIFT kod: FMVZHR21 (samo za strane institucionalne klijente)

Bloomberg kod: FMVR

Sjedište društva

Vrazova 25, 42 000 Varaždin
Hrvatska

tel: +385 42 660 963
fax: +385 42 660 989
e-mail: [email protected]

Ured Rijeka

Užarska 17, 51 000 Rijeka,
Hrvatska (zgrada Delte, 2.kat)

tel: +385 51 680 751
fax: +385 51 339 009
e-mail: [email protected]

Ured Zagreb

Kačićeva 2, 10 000 Zagreb,
Hrvatska

tel: +385 1 6398 352
fax: +385 1 6398 359
e-mail: [email protected]

Ured Osijek

Trg slobode 8/1, 31 000 Osijek,
Hrvatska

tel. +385 31 636 510
fax. +385 31 200 621
e-mail: [email protected]

Reference i važniji projekti

Reference i važniji projekti

Pokroviteljstvo izdanja za nekretninske fondove

Jadran Kapital d.d. Zagreb
79 mil. kuna. (2006. g.)


FIMA Proprius d.d. Varaždin
200 mil. kuna. (2007. g.)


Učka Marjan d.d. Križevci
8 mil. kuna. (2007. g.)

Javna ponuda dionica

AD Plastik d.d. Solin
120 mil. kuna, prvi put u Hrvatskoj modelom book buildinga.
(2011. g.)

Izdavanje korporativnih obveznica

Occupare d.o.o.
7,3 mil. kuna. (2009. g.)

Heraklo d.o.o.
17,5 mil. kuna. (2009. g.)

Povećanje temeljnog kapitala dioničkog društva

ZIF Breza d.d.
45 mil. kuna. (2006. g.)


Učka Marjan d.d. Križevci
8 mil. kuna. (2007. g.)

Pokroviteljstvo izdanja za nekretninske fondove

Jadran Kapital d.d. Zagreb
79 mil. kuna. (2006. g.)


FIMA Proprius d.d. Varaždin
200 mil. kuna. (2007. g.)


Učka Marjan d.d. Križevci
8 mil. kuna. (2007. g.)

Javna ponuda dionica

AD Plastik d.d. Solin
120 mil. kuna, prvi put u Hrvatskoj modelom book buildinga.
(2011. g.)

Izdavanje korporativnih obveznica

Occupare d.o.o.
7,3 mil. kuna. (2009. g.)

Heraklo d.o.o.
17,5 mil. kuna. (2009. g.)

Povećanje temeljnog kapitala dioničkog društva

ZIF Breza d.d.
45 mil. kuna. (2006. g.)


Učka Marjan d.d. Križevci
8 mil. kuna. (2007. g.)

x

Opće informacije

Matični broj subjekta:
070052968

OIB:
45194911051

Registarski sud:
Trgovački sud u Varaždinu

Tvrtka:
FIMA-VRIJEDNOSNICE društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti

Skraćena tvrtka:
FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o.

Sjedište:
Varaždin, Vrazova 25

Temeljni kapital:
1.200.000,00 Kn uplaćen u cijelosti

Uprava:

Snježana Mihinjač Horvat – predsjednik Uprave
Martina Rončević – član Uprave

Računi za redovno poslovanje:

OTP banka, IBAN HR6724070001100621181

Zagrebačka banka, IBAN HR8723600001101734892

Hrvatska poštanska banka, IBAN HR9523900011101006652

Posebni računi – sredstva nalogodavatelja za kupoprodaju dionica

OTP banka, IBAN HR1324070001300322261

Zagrebačka banka, IBAN: HR9423600001300053109

Hrvatska poštanska banka, IBAN HR9123900011300052761

Napomena: Navedeni računi služe za uplatu EUR i USD, za uplatu ostalih valuta molimo Vas da se obratite svojoj kontakt osobi u FIMA-VRIJEDNOSNICAMA.

HANFA:

Odobrenje za rad za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga iz članka 5. Zakona o tržištu kapitala sa izmjenama i dopunama.